O Klubu

Autor: Marta Jiroudková <marta.jiroudkova(at)centrum.cz>, Téma: Dokumenty, Vydáno dne: 02. 01. 2007Klub starosmíchováků a přátel starého Smíchova byl ustanoven na podzim roku 1928, do spolkového katastru pražského policejního ředitelství byl zaregistrován dne 28. února 1929. Účelem vzniku spolku bylo sbírání a uchovávání památek všeho druhu, pokud se týkají historie, vývoje a občanského života města Smíchova, a to z doby staré i novější a i památek jiných, podporování aktivit sledujících stejné účely, pořádání akcí, jež mají povzbuzovat zájem členstva i širší veřejnosti (členské schůze, přednášky, přátelské večírky, výstavy, vycházky a divadelní představení), a vydávání publikací a obrazů týkajících se starého Smíchova.
Od zahájení činnosti do roku 1940 se do klubu přihlásilo celkem 910 členů (po odečtu zemřelých a odstěhovaných čítal klub v roce 1940 celkem 667 členů). Jednalo se o významné představitele obce (bývalé starosty, ředitele), státní úředníky, továrníky (rodina Ringhofferů) a podnikatele, architekty, umělce (režisér K. Lamač) atd.
Po nástupu Komunistické strany Československa k moci (únor 1948) dochází v republice k masivnímu rušení občanských iniciativ. Zaniká i Klub přátel starého Smíchova. Za dobu své krátké existence vydal Klub několik samostatných publikací. Zejména je třeba zmínit Malostranský hřbitov od Michala Sokola a Proti hákovému kříži od T. Č. Zelinky. V edici drobných publikací Smíchovské pomněnky vyšly jen dvě knihy: Smíchov v Arbesově době autora J. Janovského a Krásná Atalanta autora K. Hádka o životě přítelkyně W. A. Mozarta Josefíně Duškové.
Na slavnou historii někdejšího spolku se nyní snaží navázat Klub přátel starého Smíchova, který v květnu 2005 založila skupina přátel, scházejících se ve vinárně U Zlatého hada v Plaské ulici. Prvním předsedou byl zvolen historik Ladislav Čepička, ve výboru zasedá i kronikář Prahy 5 Hugo Schreiber. V roce 2009 má klub přes 60 stálých členů a počet příznivců neustále roste.
Základním posláním obnoveného klubu je rozvíjet kulturní, historické a regionální vědomí obyvatel, především na území městské části Praha 5, přispívat k rozvoji ochrany přírody a zachování kulturní krajiny městské části Praha 5. Budujeme také novou sbírku archiválií. Pořádáme vlastivědné vycházky nejen na SSmíchově, ale i v dalších čtvrtích Prahy 5. Tradicí se staly i adventní koncerty v kostele sv. Václava na Smíchově. V roce 2009 vyšla také první publikace navazující na edici Smíchovských pomněnek, která nese název Vývoj Smíchova: od viničních usedlostí k městskému centru. Klub též převzal patronát nad oběma díly Slavných osobností Prahy 5 (příběhy nevšedních životů) vydávaných v nakladatelství Perseus.
V lednu 2007 byly spuštěny webové stránky spolku na adrese www.praha-smichov.cz, které informují o aktuálním dění na Praze 5 (především zprávy z tisku), ale také o historii, památkách a osobnostech, které zde tvořily.